56 lat po zwycięskim Grunwaldzie włączył Prusy do Korony. Był aktywnym władcą, który rozprawił się z zakonem a jego potomkowie panowali w XV w. niemal połową Europy.

Okres dzieciństwa

Jeden z najsławniejszych królów polskich przyszedł na świat 30 listopada 1427 r. w Krakowie. Był najmłodszym z trojga synów Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej. Młodego Kazimierza wychowywała głównie matka. Po śmierci ojca w 1434 r. jego i starszego brata Władysława opiekę nad nimi przejął biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Uzyskał dobre wykształcenie, ponadto znał język ruski.

Jako król Polski

Na króla został koronowany 25 czerwca 1447 r. na Wawelu przez ówczesnego prymasa Wincentego Kota. Kazimierz Jagiellończyk zapisał się w historii jako władca aktywny i działający. Nie był sprzymierzeńcem magnaterii gdyż początkowo nie chciał nadać im wielu przywilejów, których się domagali. Budował swoje poparcie raczej na szlachcie średniej a co za tym idzie umocniło to działanie sejmików ziemskich.
Nowo wybrany król miał dużą zasługę w zbliżeniu Polski z Litwą w 1447 r. Za panowania Jagiellończyka unia pomiędzy tymi dwoma państwami została wznowiona i trwała do 1492 r. W czasie trwania owej unii Polska jak i również Litwa wyraźnie rozwinęła się pod względem gospodarczym. Okres 1447 – 1492 był czasem stabilizacji i bezpieczeństwa w historii Polski. Opisywany monarcha nie prowadził wtedy wyczerpujących dla Polski finansowo wojen z sąsiadami. Konflikty prowadzone przez Kazimierza Jagiellończyka to głównie sukcesy , które przyniosły dla kraju m.in. powiększenie terytorium. Wzmocnił również pozycję Jagiellonów w Europie. W drugiej połowie XV w. panowanie dynastii rozciągało się na Polskę. Litwę, Węgry, Czechy i Chorwację wraz z Dalmacją. Stało się tak za sprawą jego syna Władysława II Jagiellończyka, którego Kazimierz wspierał w objęciu tronu w Czechach i na Węgrzech.

Wojna trzynastoletnia

Największy sukces króla to wygrana wojny z Zakonem Krzyżackim w latach 1454- 1466. Kazimierz Jagiellończyk wykorzystując konflikt stanów pruskich z władzami zakonnymi, wydał akt inkorporacji Prus do Korony. Formalnie rozpoczęła się wtedy wojna między Koroną i stanami pruskimi a Zakonem Krzyżackim.
Państwo Krzyżackie było bardzo wyczerpane wojną i poprosiło o pokój. Został on podpisany w Toruniu, znany jest jako II pokój toruński. W myśl tego traktatu Polska odzyskała po 158 latach pomorze gdańskie .

Reasumując

Kazimierz Jagiellończyk jest zdecydowanie tym królem, który zasługuje na miano godnego pochwały. Jego panowanie to okres dużego progresu w dziejach Polski. Dokonał czegoś co nie udało się jemu ojcu po wygranej bitwie pod Grunwaldem. Ostatecznie pokonał zakon odzyskując pomorze gdańskie. Pomimo powyższych dokonań jak wzmocnienie gospodarcze kraju czy rozszerzenie dynastii w Europie, to należy pamiętać również że były to też czasy pomyślne dla kultury i sztuki. Szkoły przyklasztorne propagowały oświatę a wykształcona szlachta zaczęła wyjeżdżać zagranicę w celach edukacyjnych. Rozwijał się Uniwersytet Krakowski do, którego za panowania syna Władysława Jagiełly przyłączono trzy nowe katedry. Król zmarł 7 czerwca 1492 r. w Grodnie a pogrzeb odbył się w Krakowie gdzie na Wawelu złożono jego ciało.